Legalizacja samowoli budowlanej - procedura i koszty

Jesteś tutaj:

Legalizacja samowoli budowlanej - procedura i koszty

3,6/5 (33 ocen)
Dom

Obecnie zainteresowanie samowolą budowlaną jest naprawdę spore. Stronami są oczywiście inwestorzy oraz organy, które stoją na czele przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Czy samowolę budowlaną można zalegalizować?
 

W jakich przypadkach mamy do czynienia z samowolą budowlaną?Warto już na wstępie podkreślić, że pojęcie samowoli budowlanej nie pojawia się bezpośrednio w aktach prawa. Nie oznacza to jednak, że samowola budowlana pozostaje bezkarna i nie istnieje w rzeczywistości.

Budowanie obiektu budowlanego, nieposiadającego odpowiedniego pozwolenia czy zgłoszenia jest oczywiście działaniem niezgodnym z prawem. Samowola budowlana to bardzo często wynik nieznajomości prawa i indywidualnego przekonania, na podstawie którego przeprowadza się określone roboty budowlane.

Samowola budowlana jest wynikiem braku:
 

  • pozwolenia na budowę
  • zgłoszenia określonego rodzaju robót budowlanych 30 dni przed ich rozpoczęciem.


W praktyce samowola budowlana pojawia się także w przypadku budowania obiektu budowlanego pomimo sprzeciwu.

W związku z powyższym podejmowanie jakichkolwiek działań budowlanych powinno zmusić inwestora do wcześniejszego zapoznania się z prawem budowlanym, które ściśle precyzuje rodzaje budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (art. 30 Prawa budowlanego).


Przykłady samowoli budowlanej (brak legalizacji):
 

  • zamontowanie krat w oknach
  • adaptacja poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe
  • dobudowa garażu, tarasu czy ganku
  • budowa ogrodzenia przekraczającego swoją wysokością 2,2 m
  • lokalizowanie na obiekcie budowlanym banerów reklamowych, których wysokość przekracza 3 m


Warto pamiętać również, że za samowolę budowlaną odpowiada właściciel, a nie osoba która dokonała samowoli budowlanej. W związku z tym w świetle prawa to na właścicielu spoczywa cała odpowiedzialność za podjęte działania.
 

Rozbiórka - wyburzanie budynku

Brak legalizacji może skutkować wydaniem decyzji o rozbiórce

Czy każdą samowolę budowlaną można zalegalizować?
 

Warto mieć na uwadze, że nie zawsze samowola budowlana będzie możliwa do zalegalizowania. W związku z tym niezwykle ważne w praktyce okazują się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowy w przypadku braku wymienionych wcześniej planów. Drugim czynnikiem decydującym o legalizacji jest oczywiście wiedza techniczna, niezbędna w czasie planowania i bezpośredniego przeprowadzania robót budowlanych. Brak spełnienia dwóch powyższych warunków będzie oczywiście wiązał się z koniecznością rozbiórki i niemożliwością zalegalizowania podjętych robót budowlanych.

Wybudowanie określonego obiektu budowlanego musi  oczywiście wynikać z aktów prawa. Zatem niezgodne z nim działania na którymkolwiek etapie budowy nie będą mogły być zalegalizowane. Nieoceniona okazuje się zatem pomoc inżynierów, dzięki którym obiekt będzie mógł spełnić wymogi prawa budowlanego.
 

Ścieżka legalizacyjna
 

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia właściciela jest oczywiście możliwość sprawnego zalegalizowania samowoli budowlanej. Trzeba jednak podkreślić, że legalizacja wymaga oczywiście odpowiednich zaświadczeń. Jak przygotować się do legalizacji?

Krok pierwszy – zaświadczenie

Pierwszym zaświadczeniem jest oczywiście potwierdzona na piśmie zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie zaświadczenie właściciel  może uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta po złożeniu odpowiedniego wniosku. Organ ma czas 7 dni na wydanie zaświadczenia.

Krok drugi – projekt budowlany lub dokumentacja techniczna robót budowlanych

Techniczne udokumentowanie podjętych działań budowlanych jest niezbędne. Zatem w zależności od podjętych robót należy przedłożyć 4 egzemplarze projektu budowlanego (wymagany w przypadku pozwolenia na budowę) lub dokumentację techniczną robót budowlanych (wymagana w przypadku zgłoszenia robót budowlanych). Zarówno projekt jak i dokumentacja powinny być wykonane przez inżyniera posiadającego określone uprawnienia budowlane. Zazwyczaj to także inżynier zajmuje się uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgód, których wymaga projekt budowlany. czytaj dalej...

Koniecznie zobacz